Privacy Statement Praktijk Groenendijk

Privacystatement ( versie 0.1, laatst aangepast 20-10-19)
Dit privacystatement is bedoeld voor cliënten van Praktijk Groenendijk. Praktijk Groenendijk geeft hiermee richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

Kortom: Praktijk Groenendijk vindt uw privacy belangrijk. We leggen in ons privacystatement uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?
Het begrip ‘persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over u, aan de hand waarvan Praktijk Groenendijk u kan identificeren. Je kunt hierbij denken aan uw naam, geboortedatum en adres. Maar ook aan een foto of e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over uw gezondheid, levenswijze, of beperking en uw BSN.

Van wie verwerkt Praktijk Groenendijk persoonsgegevens?
Praktijk Groenendijk, verwerkt de persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft.

Praktijk Groenendijk verwerkt enkel persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door ouders of verzorgers.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Praktijk Groenendijk

Waarvoor verwerkt Praktijk Groenendijk persoonsgegevens?
Praktijk Groenendijk verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen:

Overeenkomst
Praktijk Groenendijk kan uw persoonsgegevens verwerken omdat een met u gesloten behandelovereenkomst uitgevoerd moet worden.

Relatie met u aangaan en onderhouden
Als U van ons zorg ontvangen wilt, of op een andere manier bij ons betrokken wil zijn, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld de gegevens die op het intake-/aanmeldformulier staan.

Nieuwe zorgvormen, producten en diensten
We kunnen uw gegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe zorgvormen, producten of diensten of om beter op uw wensen in te spelen.

Wettelijke verplichtingen,
Soms is Praktijk Groenendijk wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken. Deze verplichtingen komen bijvoorbeeld voort uit de zorgwet of belastingwet.

Kwaliteitsverbetering
Praktijk Groenendijk streeft altijd naar kwaliteitsverbetering. Daarbij hebben we uw input nodig. Om deze input te kunnen ontvangen is het soms nodig om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek.

Administratie
Praktijk Groenendijk is verplicht een gedegen administratie te voeren. Daarvoor is het noodzakelijk om uw gegevens te verwerken.

Klachten/geschillen
Praktijk Groenendijk heeft een regeling over klachten en geschillen. Als er een klacht of geschil is waarbij u betrokken bent, dan kan Praktijk Groenendijk, uw gegevens verwerken voor de behandeling hiervan.

Verwerkt Praktijk Groenendijk ook bijzondere persoonsgegevens?
Ja, Praktijk Groenendijk verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens. Zij doet dit in het kader van de uitvoering van wettelijke verplichtingen.

De volgende bijzondere persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt:

Gegevens over gezondheid en/of beperkingen

Op grond van zorgwetgeving is Praktijk Groenendijk verplicht voor iedere cliënt een dossier in te richten waarin een aantal onderwerpen bijgehouden worden: de gezondheid van de cliënt, de geboden zorg en/of ondersteuning en alle overige informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van goed zorgverlenerschap.

Op grond van zorgwetgeving is Praktijk Groenendijk verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over iedere calamiteit die heeft plaatsgevonden in de zorgverlening, en als er sprake is van geweld binnen de zorgrelatie. Ook is Praktijk Groenendijk verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) bij het voorkomen van bepaalde infectieziekten.

Bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld en ouderen- of kindermishandeling verstrekt Praktijk Groenendijk, indien mogelijk met uw toestemming, persoonsgegevens aan Stichting Veilig Thuis zodat onderzoek kan plaatsvinden en het geweld zo spoedig mogelijk kan worden gestopt.

Hoe gaat Praktijk Groenendijk met uw persoonsgegevens om?
Praktijk Groenendijk bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Binnen Praktijk Groenendijk mogen medewerkers alleen uw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De medewerkers van Praktijk Groenendijk hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.

Praktijk Groenendijk bewaart de bijzondere persoonsgegevens van u minimaal vijftien jaar na de beëindiging van de zorg. Dit doen we in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Met wie deelt Praktijk Groenendijk uw persoonsgegevens?
Praktijk Groenendijk werkt samen met andere dienstverleners, bijvoorbeeld andere zorgaanbieders. Soms is het voor Praktijk Groenendijk noodzakelijk om uw persoonsgegevens te delen met deze dienstverleners.

Praktijk Groenendijk doet dit alleen als dat in overeenstemming is met het doel waarvoor zij uw gegevens heeft gekregen. Deze dienstverleners mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Ze mogen uw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Praktijk Groenendijk verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies
Praktijk Groenendijk maakt geen gebruik van cookies.

Wat zijn uw rechten?

Als cliënt heeft u de volgende rechten:

  1. Recht op informatie en inzage

Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben, dan kunt u dat aan ons vragen.

  1. Recht op correctie/verwijdering

Vind u dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunt u een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van die gegevens.

  1. Recht op beperking

In sommige gevallen kunt u Praktijk Groenendijk vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te staken. Dit kan onder andere in afwachting van een correctieverzoek of de beoordeling van een bezwaar

  1. Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Groenendijk. Praktijk Groenendijk zal beoordelen of zij aan uw bezwaar tegemoet kan komen.

  1. Recht op overdraagbaarheid

Als u dat wilt kan Praktijk Groenendijk de door u aan Praktijk Groenendijk verstrekte gegevens rechtstreeks overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Wilt u weten hoe u actie kunt ondernemen? Voor meer informatie kunt u mailen naar: yvonne@praktijkgroenendijk.nu .

 

Beveiliging
Praktijk Groenendijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen.

Aandachtspunten voor u ten behoeve van uw privacy:
Indien u via mailwisseling contact zoekt met Praktijk Groenendijk, waak er dan voor geen persoonlijke medische gegevens in de mail te vermelden. Zo ook geen NAW gegevens anders dan uw naam in de mail te vermelden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Wanneer u een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Praktijk Groenendijk dan vragen wij u direct contact op te nemen met Praktijk Groenendijk . Komen wij er niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u naar aanleiding van ons privacy Statement nog vragen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens Praktijk Groenendijk:
Yvonne Groenendijk
Slotmuur 11
3991 VS Houten
Tel: 06-24905524
yvonne@praktijkgroenendijk.nu

Widar gezondheidscentrum

Laan van Beek en Royen 39
3701 AK Zeist

Tel. 06-24905524
yvonne@praktijkgroenendijk.nu
www.praktijkgroenendijk.nu